Dasar Kualiti Jabatan

JPBD Johor menentukan dasar kualiti sebagaimana berikut :


JPBD Johor memberi komitmen kepada perkhidmatan perancangan Bandar dan desa yang cemerlang, gemilang dan terbilang melalui perlaksanaan kesemua dasar-dasar, garispanduan dan piawaian perancangan yang berteraskan peningkatan produktiviti yang berterusan dan secara delivery system approach melalui pencapaian dan penambahbaikan objektif kualiti