AGENSI PUSAT SETEMPAT/ One Stop Centre (OSC)

PENGENALAN

Pusat Setempat diwujudkan bagi memastikan perlaksanaan penambahbaikan sistem penyampaian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan komprehensif demi meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam serta meransang pertumbuhan ekonomi Negara. Pusat Setempat ini akan memproses permohonan?permohonan pembangunan tanah ( Seksyen 124A dan 204D KTN ), kebenaran merancang dan pelan bangunan secara serentak.

Perlaksanaan Pusat Setempat ini adalah sebagai hala cara baru bagi memendekkan tempoh masa bagi kelulusan pembangunan tanah sebagai alternatif bagi mempercepatkan proses kelulusan tanah dan secara langsung dapat meningkatkan sistem penyampaian prosedur dan proses cadangan pemajuan tanah di peringkat PBT kearah menzahirkan perkhidmatan yang menyeluruh, cepat dan tepat serta memenuhi kehendak orang ramai.

Penubuhannya di setiap Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) adalah bertujuan bagi :

 • Proses Permohonan dan Kelulusan.
 • Perakuan dan Pematuhan ( CCC) bagi menggantikan CFO di mana ianya dikeluarkan oleh PSP ( Prinsiple Submitting Person )
 • Pengubalan Akta Bangunan dan Harta Bersama ( Penyelenggaraan & Pengurusan ) 2007 ( Akta 663 ).
 •  Pelancaran Konsep Bina Kemudian Jual ( BKJ ).

 

PERANAN PUSAT SETEMPAT ( OSC )

Peranan Pusat Setempat adalah seperti berikut :

 • Menyelaras dan memproses permohonan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan dan per,ohonan pembangunan tanah di bawah Seksyen 124A dan 204D KTN.
 • Memaklumkan keputusan kelulusan bagi permohonan Kebenaran Merancang dan pelan bangunan kepada pemohon.
 • Membuat perakuan permohonan tanah kepada Pejabat Tanah dan
 • Menyediakan Laporan Status Permohonan.

 

KEAHLIAN JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT

Pengerusi                      :          Datuk Bandar/Yang Dipertua Majlis

Timbalan                       :          Setiausaha

Setiausaha                    :           Ketua Unit OSC/Pegawai OSC

Ahli                              :          Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

                                              Pengarah Tanah dan Galian/Pentadbir Tanah

                                              Pengarah Jabatan Kerja Raya

                                              Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran

                                              Pengarah Jabatan Alam Sekitar

                                              Pengurus Tenaga Nasional Berhad *

                                              Pengarah Jabatan Bomba &  Penyelamat Malaysia *

                                              Pengurus Telekom Malaysia Berhad *

                                              Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembentungan *

                                              Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains

                                              Pengarah Jabatan Lanskap PBT

                                              Pengarah Jabatan Bangunan PBT *

                                              Pengarah Jabatan Kesihatan PBT *

                                              Pengarah Jabatan Kejuruteraan PBT *

                                              4 orang Ahli Majlis

                                             Jabatan-jabatan teknikal yang berkaitan akan dijemput dari masa ke semasa

 

* Jabatan teknikal akan memberikan ulasan ke atas permohonan pelan bangunan

 

PROSES PERMOHONAN SECARA SERENTAK BAGI NEGERI JOHOR

Permohonan Secara Serentak adalah merupakan intipati penting dalam perlaksanaan Pusat Setempat ( OSC ) yang bertujuan untuk memendekkan norma masa bagi memproses permohonan sekaligus dapat meningkatkan sistem penyampaian awam terutamanya di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

 

Bagi permohonan untuk cadangan pemajuan secara serentak, terdapat 3 alternatif yang boleh dipilih oleh pemohon iaitu :

         ALTERNATIF 1  :  ( 4  Proses Permohonan )

-          Perihal tanah * + KM + Pelan Bangunan + Pelan Kerjatanah, Parit dan Jalan

         ALTERNATIF 2  :  ( 3  Proses Permohonan )

-          Perihal tanah * + KM + Pelan Bangunan atau

-          KM + Pelan Bangunan + Pelan Kerjatanah, Parit dan Jalan

         ALTERNATIF 3  :  ( 2  Proses Permohonan )

-          Perihal tanah * + KM atau

-          KM + Pelan Bangunan atau

-          Pelan Bangunan + Pelan Kerjatanah, Parit dan Jalan atau

-          KM + Pelan Kerjatanah, Parit dan Jalan 

Bagi permohonan berasingan, pula adalah sebagaimana berikut :

 •          Permohonan Kebenaran Merancang
 •          Permohonan Pelan Bangunan
 •          Pelan Kerjatanah, Parit dan Jalan
 •          Permohonan Cadangan Nama Taman dan Jalan
 •          Permohonan Pelan Lanskap
 •          Permohonan Pelan Pindaan, Tambahan & Ubahan
 •          Permohonan CFO ( Permohonan Lama )
 •          Permohonan Yang Melibatkan CCC

CARTALIR PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG YANG DISELARASKAN DI BAWAH OSC