Akta Perancangan Bandar Dan Desa

Pengenalan

Aktiviti Perancangan Bandar dan desa diletakkan sebagai tanggungjawab bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Ini terkandung di bawah Perkara 74 dan 77 dalam Senarai Bersama Perlembagaan Persekutuan. Ini bermakna kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bersama-sama bertanggungjawab kea rah mempastikan pemeliharaan, pemajuan dan penggunaan tanah dan bangunan yang teratur dan selamat untuk kesejahteraan rakyat.

 

Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 ( Akta 172 )

Pada mulanya ia diperkenalkan, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) diperbuat menurut Perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan bagi maksud untuk mempastikan persamaan undang-undang dan dasar serta peraturan yang sempurna bagi perancangan Bandar dan desa dalam kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan dalam Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia

Akta 172 mendapat perkenan di Raja pada 16 Mac 1976 dan diwartakan pada 25 Mac 1976. Walaubagaimana pun menurut seksyen 1(2) Akta itu pemakaian dlam Negeri-negeri hanya boleh dibuat pada suatu tarikh yang ditetapkan oleh Pihakberkuasa Negeri yang berkenaan dengan persetujuan Menteri. Menteri disini bermaksud Menteri Kabinet yang bertanggungjawab dalam hal ehwal perancangan bandar dan desa.

Akta Perancangan Bandar & Desa ( Pindaan ) 1993 ( Akta A866 )

Pertama kali diperkenalkan Akta 172 mengandungi 9 bahagian dan 59 seksyen. Akta ini telah dipinda pada tahun 1993 melalui Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1993 (Akta A866) untuk memasukkan peruntukan berkaitan dengan aktiviti pembentungan supaya selaras dengan Akta Perkhidmatan Pembentungan 1993 (Akta 508) yang diperkenalkan pada tahun yang sama.

Akta Perancangan Bandar & Desa ( Pindaan ) 1995 ( Akta A933 )

Pada tahun 1995, Akta 172 telah melalui pindaan yang substantif iaitu Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1996 (Akta A933). Pindaan ini dibuat sebagi sebahagian usaha untuk menangani dan memperketatkan undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar. Undang-undang ini didapati masih lemah berikutan tragedy tanah runtuh dan kejadian seumpama yang terhasil dari aktiviti pembangunan yang tidak memberi keutamaan kepada kepentingan memelihara alam persekitaran dari segi fizikal.

Akta Perancangan Bandar & Desa ( Pindaan ) 2001 ( Akta A1129 )

Pada tahun 2001, Akta 172 ini sekali lagi dipinda melalui Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129). Pindaan kali ini dibuat sebagai usaha untuk menangani kegawatan ekonomi yang melanda negara sekitar 1997 yang dikaitkan dengan sektor hartanah. Ini merupakan langkah untuk mendisiplinkan semua pihak yang terlibat dalam sektor industri hartanah dengan menentukan semua keputusan yang berkaitan dengan aktiviti pembangunan fizikal adlah berasaskan kepada keperluan pasaran sebenar.

Pindaan kali ini juga dibuat sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peranan Kerajaan Persekutuan dalam hal ehwal perancangan bandar dan desa selaras dengan semangat tanggungjawab bersama yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan antara kerajaan Persekutuan dan kerajaan bagi setiap negeri. Bagi mempastikan peranan ini dijalankan dalam Akta 172 itu maka Perkara 74(1) dan Perkara 80 Perlembagaan Persekutuan telah dimasukkan sebagai kuasa pemboleh.


UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) 


Susunan Seksyen 


BAHAGIAN I 
PERMULAAN

Seksyen

 

1.

Tajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuatkuasa

2.

Tafsiran


BAHAGIAN II 
DASAR DAN PENTADBIRAN

2A.

Majlis Perancang Fizikal Negara

2B.

Ketua Pengarah Perancang Bandar dan Desa

3.

Dasar perancangan am

4.

Jawatankuasa Perancang Negeri dan fungsinya

5.

Pihak berkuasa perancang tempatan

6.

Fungsi pihak berkuasa perancang tempatan


BAHAGIAN IIA 
JAWATANKUASA PERANCANG WILAYAH

6A.

Jawatankuasa perancang wilayah


BAHAGIAN IIB
RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

6B.

Rancangan fizikal negara


BAHAGIAN III

RANCANGAN PEMAJUAN

Seksyen

 

7. 
8.

Tinjauan kawasan perancangan

Penyediaan draf rancangan struktur

9.

Publisiti berkaitan dengan penyediaan draf rancangan struktur

10.

Kelulusan atau penolakkan draf rancangan struktur oleh Jawatankuasa

 

11.

Kajian semula atau pengubahan rancangan struktur

11A.

Tatacara kajian semula rancangan struktur

11B. 
12.

Tatacara bagi pengubahan rancangan struktur

Penyediaan draf rancangan tempatan

12A.

Publisiti berkaitan dengan penyediaan draf rancangan tempatan

13.

Publisiti berkaitan dengan draf rancangan tempatan

14.

Siasatan dan pendengaran berkenaan dengan draf rancangan tempatan

15.

Kelulusan atau penolakan draf rancangan tempatan

16.

Pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan

16A.

Penyediaan, dsb., rancangan tempatan oleh Pengarah Negeri

16B.

Rancangan kawasan khas

17.

Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah


BAHAGIAN IV 
KAWALAN PERANCANGAN

Seksyen

 

18.

Penggunaan tanah dan bangunan

19.

Larangan terhadap pemajuan tanpa kebenaran merancang

20.

Larangan terhadap pemajuan yang berlawanan dengan kebenaran merancang

20A.

Kewajipan untuk berunding

21.

Permohonan untuk kebenaran merancang

21A.

Laporan cadangan pemajuan

21B.

Pelan susun atur

21C.

Penyediaan pelan, dsb., oleh seseorang yang berkelayakan

22.

Layanan terhadap permohonan

23.

Rayuan terhadap keputusan pihak berkuasa perancang tempatan

24.

Luputnya kebenaran merancang

25.

Pembatalan dan pengubahsuaian kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan

26.

Kesalahan yang berhubungan dengan pemajuan yang tidak dibenarkan

27.

Penguatkuasaan dalam hal pelanggaran seksyen 19

28.

Penguatkuasaan dalam hal pelanggaran seksyen 20

29.

Penguatkuasaan dalam hal pemajuan yang tidak selaras dengan kebenaran merancang atau kelulusan pelan bangunan yang diubahsuai

 

 

Seksyen

 

30.

Notis rekuisisi

31.

Pelaksanaan oleh orang diberi kuasa

31A.

Ketidakselarasan antara undang-undang kecil bangunan dengan rancangan pemajuan


BAHAGIAN V 
CAJ
 PEMAJUAN

32.

Caj pemajuan dan tanggungan kepadanya

33.

Penentuan caj pemajuan

34.

Pembayaran caj pemajuan

35.

Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah


BAHAGIAN VA 
PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK

35A.

Perintah Pemeliharaan Pokok

35B.

Perintah pemeliharaan pokok tidak boleh dibuat jika pokok tertakluk kepada syarat-syaratnya

35C.

Rayuan terhadap perintah pemeliharaan pokok, dsb.

35D.

Pampasan di bawah perintah pemeliharaan pokok

35E.

Penggantian pokok

35F.

Pihak berkuasa perancang tempatan bolehlah menggantikan pokok jika orang yang berkewajipan untuk menggantikannya gagal berbuat demikian

35G.

Pembatalan perintah pemeliharaan pokok

35H.

Larangan untuk memotong, dsb., pokok yang lilitannya melebihi 0.8 meter

 

 

BAHAGIAN VI 
LEMBAGA RAYUAN

Seksyen

 

36.

Lembaga Rayuan.


BAHAGIAN VII 
NOTIS PEMBELIAN DAN PENGAMBILAN TANAH

37.

Notis menghendaki pembelian tanah dalam hal tertentu


BAHAGIAN VIII 

KAWASAN PEMAJUAN

38.

Perisytiharan kawasan pemajuan

39.

Kuatkuasa perisytiharan

40.

Peruntukan khas bagi pampasan

41.

Pihak berkuasa perancang tempatan boleh menggaji ejen, membuat perkiraan, dan menubuhkan perbadanan

42.

Kuasa untuk meminjam wang

43.

Kuasa untuk melupuskan tanah dan harta

44.

Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah


BAHAGIAN IX 
PERUNTUKAN PELBAGAI

45.

Kuasa Memasuki

46.

Penyampaian dokumen

47.

Pengesahan dokumen

48.

Bukti dokumentar

49.

Keistimewaan daripada pengemukaan dokumen dan kehadiran sebagai saksi

50.

Pendakwaan

51.

Bidang kuasa mahkamah

52.

Penalti oleh sebab mengganggu tanda

52A.

Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan

53.

Pekhidmat awam

54.

Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam

55.

Tanggung rugi terhadap tuntutan berkenaan dengan kerosakan atau kerugian

56.

Pemakaian Akta 119 bagi siasatan atau pendengaran tempatan

57.

Pengecualian daripada fee dan caj

58.

Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah

59.

Pemansuhan undang-undang perancangan yang sedia ada

KAEDAH