Rancangan Struktur Negeri

Rancangan Struktur Negeri

DEFINISI

Merupakan suatu pernyataan bertulis mengenai dasar-dasar dan cadangan-cadangan am yang berkaitan dengan pemajuan dan penggunaan tanah, merangkumi aspek-aspek sosial, ekonomi, fizikal dan alam sekitar bagi sesuatu kawasan. Pernyataan bertulis ini akan disokong oleh gambarajah utama.

LATAR BELAKANG

. Bahagian III, Seksyen 8 hingga 11, Akta Perancangan Bandar & Desa, 1976 (Akta 172)

. Mengandungi pernyataan bertulis berkenaan cadangan am pemajuan dan penggunaan tanah bagi sesuatu Negeri.

. Kawasan perancangan RS meliputi sempadansesuatu Negeri.

. Rancangan Struktur disediakan oleh Pengarah JPBD Negeri.

. Rancangan Struktur diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri ( JPN ).

. Rancangan Stryktur hendaklah dimaklumkan dan dirunding kepada Majlis Perancang Fizikal Negara ( MPFN ).

. Rancangan Struktur hendaklah dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri ( PBN ).


Mengikut Subseksyen 8 (3), Akta 172 menggariskan Rancangan Struktur Negeri sebagai satu pernyataan bertulis yang :

1.       Menerangkan dasar dan cadangan-cadangan strategik peringkat negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan luar bandar termasuk langkah-langkah :

  • Memperelokkan lagi alam sekitar dari segi fizikal;
  • Memperelokkan lagi perhubungan dan pengurusan lalu lintas;
  • Meningkatkan tahap kesejahteraan, sosio-ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi; dan
  • Melaksanakan pembangunan yang lestari

2.Menyatakan pertalian antara cadangan-cadangan yang terkandung di dalamnya dengan cadangan-cadangan am bagi pemajuan dan penggunaan tanah di negeri-negeri yang bersempadan dengannya yang dijangaka mungkin menyentuh negeri itu.

3. Mengandungi perkara-perkara lain yang ditetapkan atau yang ditentukan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) dalam sesuatu kes tertentu.

RSN hendaklah mengandungi gambarajah-gambarajah, gambaran-gambaran dan lakaran-lakaran yang sesuai untuk menjelaskan dasar/cadangan.

MATLAMAT PENYEDIAAN RSN JOHOR

 • Menterjemah dasar-dasar dan strategi yang digariskan oleh RFN bagi membentuk dasar-dasar serta cadangan am yang berkaitan dengan pemajuan dan penggunaan tanah, merangkumi aspek-aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar bagi Negeri Johor.
 • Oleh itu, penyediaan RSN Johor yang komprehensif akan dapat memandu Negeri Johor ke arah pembangunan yang bersepadu dan mampan untuk jangka masa perancangan dari tahun 2001-2020.

FUNGSI RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR

 • Untuk melengkapkan sistem perancangan Fizikal Negara yang terdiri daripada 3 peringkat iaitu RFN, RSN dan RTD supaya lebih sistematik dan berkesan
 • Untuk menterjemahkan dasar-dasar RFN dan menyelaraskan dasar-dasar RS sediada di seluruh Negeri Johor
 • Menjadu garispanduan kepada Pihak Pelaksana mengenagi dasar-dasar spatial Gunatanah Negeri secara menyeluruh
 • Menyepadukan PBT di peringkat Negeri dalam perancangan Negeri terutamanya perkara yang berkaitan dengan kepentingan bersama
 • Menggalakkan penggunaan tanah secara optimum

TANGGUNGJAWAB DAN KAEDAH PENYEDIAAN RSN      

Penyediaan RSN adalah dibawah tanggungjawab Pengarah Perancang Bandar dan Desa Negeri. Terdapat 2 keadaan di mana  penyediaan RSN bagi sesuatu negeri boleh disediakan oleh PBN iaitu :

 • Pengarah JPBD Negeri memikirkan perlu kepada suatu pemeriksaan dimulakan bagi negerinya dan,
 • Apabila JPBD Negeri menerima arahan dari Jawatankuasa Perancang Negeri ( JPN ) dan Majlis Perancang Fizikal Negeri ( MPFN ) berhubung kerja-kerja menjalankan pemeriksaan itu sebagaimana peruntukkan dalam Seksyen 7 ( 1 ) dan ( 2 ).

STRATEGI UTAMA RSN JOHOR

a.       Strategi pembangunan ekonomi Tertumpu Berselerak.

b.       Unjuran kependudukan berasaskan unjuran ekonomi dan pekerjaan.

c.       Penyediaan sistem perhubungan & kemudahan infrastruktur berintegrasi.

d.       Pertumbuhan konurbasi masa hadapan.

e.       Strategi pembangunan luar bandar.

f.       Pemeliharaan KSAS.

g.       Pemeliharaan kawasan pertanian.

STATUS PENYEDIAAN RANCANGAN STRUKTUR DI NEGERI JOHOR DI BAWAH AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA, 1976 (AKTA 172)

Negeri Johor merupakan antara negeri yang terawal mempunyai Rancangan Struktur di seluruh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang diwartakan.

Bil.

Negeri/Kawasan

Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan

( PBPT )

Status Warta

1.

Rancangan Struktur MPJB, Mukim Plentong dan Pasir Gundang

2 PBPT

12 Mac 1987

2.

Rancangan Struktur Johor Barat

14 Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan

14 PBPT

19 Ogos 1993

3.

Rancangan Struktur Johor Timur

8 Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan

8 PBPT

01 Februari 1996

TARIKH PEWARTAAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)

Bil.

Negeri/Kawasan

Tahun Bermula

Status

1.

RSN Johor Bahru

2001

Warta pada 3 Januari 2008