RANCANGAN KAWASAN KHAS

 RANCANGAN KAWASAN KHAS

DEFINISI

Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan suatu rancangan pemajuan yang terperinci untuk tujuan pelaksanaan. Penyediaannya dan kuatkuasanya sama seperti mana Rancangan Tempatan. Jawatankuasa Perancang Negeri yang akan meluluskan Rancangan Kawasan Khas ini. 

Rancangan Kawasan Khas (RKK) ini disediakan di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) mengikut seksyen 16B (i), (ii) dan (iii), yang mana Pengarah JPBD / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bertanggungjawab untuk menyediakan Rancangan Kawasan Khas (RKK) ini.

Hasil utama bagi Rancangan Kawasan Khas ini adalah sepert berikut :-
 - Pelan Tindakan Pembangunan disokong oleh 
 - Pelan Susunatur
 - Pelan Pengurusan (KSAS)

KEPERLUAN PENYEDIAAN RKK  

Keperluan penyediaan RKK terbahagi kepada 2 iaitu :

  1. Subsyeksyen 16a ( 1 ), Akta 172
    • Pengarah JPBD Negeri atau PBPT boleh menyampaikan kepada JPN cadangan untuk menyediakan ( penetapan ) RKK bagi suatu kawasan khas.
    • RKK boleh disediakan semasa penyediaan atau setelah berkuatkuasanya sesuatu Rancangan Struktur atau Rancangan Tempatan.
  2. Subsyeksyen 16b ( 2 ), Akta 172
    • Jawatankuasa Perancang Negeri ( JPN ) akan menentukan sama ada Pengarah JPBD Negeri atau PBPT yang berkenaan diberi tanggungjawab menyediakan RKK.

JENIS-JENIS RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) : 

- RKK Pembangunan Semula;
- RKK Berkepentingan Warisan ;
- Melindungi dan memperelok alam sekitar dari segi fizikal bagi;
- Memelihara topografi semulajadi;
- Memperelok landskap;
- Memelihara dan menanam pokok dalam;
- Mengadakan tanah lapang dalam;
- Memelihara dan mengindahkan ciri dan rupa bangunan dalam;
- Memperelok sistem komunikasi dalam; dan
- Menguruskan lalu lintas dalam; kawasan rancangan tempatan.

Keluasan RKK ini bergantung kepada jenis RKK yang dibangunkan antara 50 hingga 100 hektar.

STATUS KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) :

Bil.

Negeri/Kawasan

Tahun Bermula

Status

1.

RKK Bandar Pengangkutan Senai

2007

Draf RKK

Publisiti & Hebahan

pada 14 Ogos 2008

2.

RKK Kukup-Permas

2007

Draf RKK

Publisiti & Hebahan

pada awal 2009

3.

RKK Seelong

2007

Draf RKK