Rancangan Pemajuan

SISTEM rancangan pemajuan

Rancangan Pemajuan sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976, ( Akta 172 ), perlu mengandungi dasar-dasar dan cadangan-cadangan bagi memenuhi keperluan ekonomi dan social penduduk melalui pembentukan struktur fizikal yang selesa.

Rancangan Pemajuan juga merupakan sebahagian daripada sistem hierarki pelan pembangunan dalam Negara yang mengandungi 4 peringkat iaitu :

Akta 172 memperkenalkan rangkaian dan hirarki pelan pembangunan fizikal yang berteraskan kepada konsep perancangan yang bersepadu. Di peringkat nasional, RFN diwujudkan dan diikuti di peringkat Negeri oleh RSN. Manakala Rancangan Tempatan kedudukannya di peringkat tempatan diikuti Rancangan Kawasan Khas di tahap paling bawah.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 ) memperuntukkan bahawa PBPT perlu menyediakan Rancangan Tempatan manakala Rancangan Struktur perlu disediakan oleh Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri.

Subsyeksyen 2(1) memperuntukkan bahawa ? rancangan pemajuan ? , berhubung dengan sesuatu kawasan, ertinya:

  • rancangan tempatan bagi kawasan itu, atau
  • jika tiada rancangan tempatan bagi kawasan itu, maka rancangan struktur bagi kawasan itu adalah mewakili rancangan pemajuan tersebut.

SENARAI PEWARTAAN HAKIKAT PERSETUJUAN RANCANGAN PEMAJUAN NEGERI JOHOR TAHUN 2008 ? 2011 KINI BOLEH DIMUAT TURUN !!

** Untuk senarai penuh sila klik pada link muat turun